برنامه هفته‌های بیست‌وچهار تا سی‌وچهار لیگ دسته یک

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست‌وچهارم
سه شنبه 30 بهمن 97
استقلال جنوب تهران-  مس رفسنجان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
گل گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی سیرجان
بادران تهران – خونه به خونه مازندران– ساعت 14:15 ورزشگاه  غدیر تهران
آلومینیوم اراک – نود ارومیه – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام خمینی اراک
مس کرمان-  قشقایی شیراز – ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی کرمان
گل ریحان البرز – شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14:15 ورزشگاه  انقلاب کرج
شهرداری ماهشهر- کارون اروند خرمشهر– ساعت 14:45 ورزشگاه  شهداء ماهشهر

هفته بیست‌وپنجم
دوشنبه 6 اسفند 97
مس رفسنجان- گل گهر سیرجان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء رفسنجان
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز  – ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی ارومیه
کارون اروند خرمشهر – شهرداری تبریز– ساعت 14:15 ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی انزلی
قشقایی شیراز – بادران تهران – ساعت 14:15 ورزشگاه  پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- مس کرمان – ساعت 14:15 ورزشگاه  شهداء سیمرغ(کیاکلا)
شاهین شهرداری بوشهر – آلومینیوم اراک – ساعت 15ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

هفته بیست‌وششم
یکشنبه 12 اسفند 97
گل ریحان البرز- مس رفسنجان – ساعت 14:30 ورزشگاه  انقلاب کرج
گل گهر سیرجان- قشقایی شیراز – ساعت 14:30 ورزشگاه  امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت 14:30 ورزشگاه  دستغیب شیراز
شهرداری تبریز -استقلال جنوب تهران – ساعت 14:30 ورزشگاه  اختصاصی تبریز
مس کرمان -کارون اروند خرمشهر – ساعت 14:30 ورزشگاه  امام علی کرمان
شاهین شهرداری بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت 15ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -نود ارومیه– ساعت 15ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست و هفتم
شنبه 18 اسفند 97
کارون اروند خرمشهر – گل گهر سیرجان– ساعت 14:45  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
ملوان بندر انزلی- شهرداری تبریز – ساعت 14:45  ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- بادران تهران – ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء اسلامشهر
مس رفسنجان- فجرسپاسی شیراز – ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء رفسنجان
خونه به خونه مازندران – آلومینیوم اراک– ساعت 14:45  ورزشگاه  شهداء سیمرغ (کیاکلا)
قشقایی شیراز-  گل ریحان البرز – ساعت 14:45  ورزشگاه  پارس شیراز
نود ارومیه- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 14:45  ورزشگاه  تختی ارومیه

هفته بیست‌وهشتم
شنبه 25 اسفند 97
مس کرمان- مس رفسنجان – ساعت 15ورزشگاه   امام علی کرمان
بادران تهران- شهرداری تبریز – ساعت 15ورزشگاه   غدیر تهران
آلومینیوم اراک- قشقایی شیراز – ساعت 15ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان- استقلال جنوب تهران – ساعت 15ورزشگاه   امام علی سیرجان
گل ریحان البرز -ملوان بندر انزلی – ساعت 15ورزشگاه   انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر -کارون اروند خرمشهر – ساعت 15:30ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر -خونه به خونه مازندران – ساعت 15:30ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست‌ونهم
جمعه 9 فرودین 98
ملوان بندر انزلی- بادران تهران – ساعت 16:15 ورزشگاه   تختی انزلی
قشقایی شیراز-  نود ارومیه – ساعت 16:15 ورزشگاه   پارس شیراز
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز – ساعت 16:15 ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)
شهرداری تبریز-  فجرسپاسی شیراز – ساعت 16:15 ورزشگاه    اختصاصی تبریز
استقلال جنوب تهران- مس کرمان – ساعت 16:15 ورزشگاه   تختی تهران
مس رفسنجان – شهرداری ماهشهر – ساعت 16:15 ورزشگاه    شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک – ساعت  17ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی‌ام
پنجشنبه 15 فروردین 98
مس کرمان – ملوان بندر انزلی – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام علی کرمان
نود ارومیه–  کارون اروند خرمشهر– ساعت 16:30 ورزشگاه   تختی ارومیه
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان -شهرداری تبریز – ساعت 16:30 ورزشگاه   امام علی سیرجان
فجرسپاسی شیراز – بادران تهران – ساعت 16:30 ورزشگاه   دستغیب شیراز
شهرداری ماهشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت 17:15 ورزشگاه   شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر – قشقایی شیراز– ساعت 17:15 ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

هفته سی‌ویکم
چهارشنبه 21 فروردین 98
ملوان بندر انزلی- آلومینیوم اراک – ساعت 16:45  ورزشگاه   تختی انزلی
خونه به خونه مازندران- نود ارومیه – ساعت 16:45 ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
بادران تهران- گل گهر سیرجان – ساعت 16:45  ورزشگاه   غدیر تهران
استقلال جنوب تهران- فجرسپاسی شیراز – ساعت 16:45  ورزشگاه   شهدا اسلامشهر
شهرداری تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت 16:45  ورزشگاه   اختصاصی تبریز
مس رفسنجان- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 16:45  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- گل ریحان البرز – ساعت 17:30  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی‌ودوم
سه شنبه 27 فروردین 98
گل ریحان  البرز-  استقلال جنوب تهران – ساعت 17  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان -شهرداری تبریز – ساعت 17  ورزشگاه    امام علی کرمان
خونه به خونه مازندران -قشقایی شیراز – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)
نود ارومیه –مس رفسنجان – ساعت 17  ورزشگاه   تختی ارومیه
فجرسپاسی شیراز -گل گهر سیرجان – ساعت 17  ورزشگاه    دستغیب شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- ملوان بندر انزلی – ساعت 17  ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
شهرداری ماهشهر- بادران تهران – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته سی‌وسوم
سه شنبه 3 اردیبهشت 98
مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء رفسنجان
بادران تهران -آلومینیوم اراک – ساعت 17  ورزشگاه   غدیر تهران
کارون اروند خرمشهر- قشقایی شیراز – ساعت 17  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز – ساعت 17  ورزشگاه اختصاصی  تبریز
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان – ساعت 17  ورزشگاه دستغیب شیراز
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر – ساعت 17  ورزشگاه   امام علی سیرجان
استقلال جنوب تهران- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 17  ورزشگاه   شهداء اسلامشهر

هفته سی‌وچهارم
سه شنبه 10 اردیبهشت 98
گل ریحان البرز -گل گهر سیرجان – ساعت 17:15  ورزشگاه   انقلاب کرج
مس کرمان- بادران تهران – ساعت 17:15  ورزشگاه   امام علی کرمان
آلومینیوم اراک- استقلال جنوب تهران – ساعت 17:15  ورزشگاه  امام خمینی اراک
قشقایی شیراز –شهرداری تبریز – ساعت 17:15  ورزشگاه   پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- فجرسپاسی شیراز – ساعت 17:15 ورزشگاه شهداء ماهشهر
نود ارومیه- ملوان بندر انزلی – ساعت 17:15  ورزشگاه   تختی ارومیه
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر – ساعت 17:15  ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)

Let’s block ads! (Why?)


Source: ساندویچ پنل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − شش =